3 Şubat 2016 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.
İNSAN KAYNAKLARINA ZİHİNSEL HAZIRLIK VE İK'NIN ÖNEMİ
İnsan Kaynakları Bölümünün görev ve sorumlulukları
İnsan Kaynakları Bölümünün Önemi neden artıyor?
İnsan Kaynakları Uzmanının sahip olması gereken özellikler
Güvenilir Aktivist olmak
İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
Değişim Sürecindeki İnsan Kaynakları
İŞ HAYATINDA PROFESYONEL DURUŞ
Sebep Sonuç Kuralı
İletişim Nedir?
İletişimin Önemi
Öğrenen- yargılayan zihniyet modeli
İş yerinde İletişim
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
Dinleme
Geri Bildirim
İletişimde Engeller
Profesyonel Görünüm
Profesyonel Davranış Kuralları
Yazışmalar
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Stratejik Yönetim Nedir?
Strateji ve Stratejik Yönetim
Stratejinin Özellikleri
İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Yaklaşım
5 P modeli
Geleneksel ve Stratejik İnsan Kaynakları Yaklaşımı
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kararları
Stratejiye Dayalı Rol Davranışları ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Strateji İle İnsan Kaynaklarının Bütünleştirilmesi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyonel Etkinliğe Katkısı
İnsan Kaynakları Sisteminin yedi adımı
İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliğinin Ölçülmesi
İnsan Kaynakları Uzmanına ve Departmanına Düşen Görevler
SEÇME VE YERLEŞTİRME VE ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA
Personel Temini
Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
Personel Temin Kaynakları
Personel Temin Süreci
Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
Adayların Araştırılıp Bulunması
Adaylar
Mülakat Nedir?
Mülakatın Amacı ve Önemi
Mülakat Süreci
Mülakat Öncesi Hazırlık
Mülakatın Gerçekleştirilmesi
Özgeçmişe Dayanan Yapı
Kritik Olaylara Dayanan Yapı
Ölçütlere Dayanan Yapı
Alternatif Tarzlar
Dinleme Becerisi
Mülakat uygulamaları
X , Y ve Z Kuşakları
Çalışanları elde tutma stratejileri
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
Performans göstergeleri
Doğru hedef belirlemek
Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü
PYS yaklaşımları
PYS ve İK süreçleri ilişkisi
PYS ve ödül ilişkisi
PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)
Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar
 Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.
YETENEK YÖNETİMİ
Yetenek yönetiminde bazı kavramlar
Yetenek
Kariyer
Potansiyel
Yetenek yönetimi neden önemli?
Yetenek yönetim modelleri
İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
Kariyer yolları
Atama ve terfi kriterleri
Kilit pozisyonlar
Yedekleme planı
Rotasyon planı
Yetenekli çalışanların belirlenmesi
Potansiyelin belirlenmesi
Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması
Yetkinliklerin kullanılması
Performansın etkisi
Yetenek matrisi
Yeteneklerin geliştirilmesi
Yetenek havuzu
Yetenek gelişim programları
Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi
Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme
ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ
Öğrenme ve gelişim 'in şirketler açısından önemi
Dünyada eğitim ve gelişim
İK sistemlerinde öğrenme ve gelişimin yeri
Eğitim departmanlarının başarı faktörleri
Öğrenme konusunda stratejik iş ortaklığı
Bir eğitim departmanı kuruyoruz
Temel fonksiyonlar
Organizasyon yapıları
Eğitim departmanlarında yapılan işler
Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
Güncel ihtiyaçların belirlenmesi ve eğitim planına dönüştürülmesi
Yıllık İhtiyacın belirlenmesi ve eğitim planına dönüştürülmesi
Temel ihtiyaç analiz metotları
Eğitim profesyonelinin danışman şapkası
Eğitim tasarım ve geliştirme
Tasarımı anlamak
Davranışsal hadef
Hedeflere uygun tasarım araçlarını kullanmak.
E-Öğrenme dünyası
"Uygulama" Aşaması  ve Eğitim yönetiminin bileşenleri
Kaynak yönetimi
Bütçe yönetimi
Eğitimde hizmet kalitesi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Değerlendirme ihtiyacı
Ölçüm yaklaşımları ve temel ölçüm metodları
4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU
İş sözleşmesi türleri ve sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler
İnsan Kaynakları formlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar
Gizlilik yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin sözleşmeler
Alt işveren-asıl işveren ilişkisi ve üçlü ilişkiler
Alt İşveren personelleri ile ilgili olarak takip edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler
Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, fazla çalışma, gece çalışmaları
Yıllık ücretli izin uygulamaları
Çalışma Koşullarında esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması
İhtar ve Ücret kesme cezası uygulamaları
İşçinin işyerine verdiği zararlarda yapılacak işlemler
İş sözleşmesinin feshi türleri ( geçerli nedenle fesih-haklı nedenle fesih)
İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler ve işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar
İbranamelerin hukuki niteliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar
İş güvencesi( işe iade davaları) uygulamaları
İş kazalarında düzenlenmesi gereken belgeler
Örnek Yargı kararları
İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
Ücrete İlişkin Kavramlar
Ücretin Farklı Taraflarca Anlamı
İKY sürecinde ücret ve ödüllendirme
Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
Ücret ve iş değerleme ilişkisi
İş Değerleme
Kavramı, Metodolojisi, İş Değerleme Yöntemleri
Ücret-performans ilişkisi
Ücretin hukuksal boyutu
Ücret Braketlerinin Oluşturulması
Şirket içi ücret yapısının kurulması
Ücret Yönetiminde Yeni Trendler 
Örnek olay

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder